Nagradna igra – MajRezultati žreba:

1. nagrada: naročilo št. 2921 – Kristina Z.

2. nagrada: naročilo št. 2935 – Erika H.

3. nagrada: naročilo št. 2911 – Jan D.

Vse nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga oddali pri oddaji naročila.

Ljubljana, 1.6.2020


Trajanje: 5.5.2020 – 31.5.2020

Sodelujoči: vsi kupci v spletni trgovini

Nagrade: 

  1. nagrada: 100% povrnitev kupnine za opravljen nakup
  2. nagrada: 50% povrnitev kupnine za opravljen nakup
  3. nagrada: 25% povrnitev kupnine za opravljen nakup

Žrebanje: 1.6.2020

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani.


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA: Nagradna igra Zmasiraj

1. Organizator
Organizator nagradne igre  je podjetje LI-PA, Borut Polajner, Rojčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, DŠ: 98832891 (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje

Nagradna igra se organizira na območju Republike Slovenije, v času od 5.5.2020 do 31.5.2020.

3. Nagrade:

V skladu so naslednje nagrade:

  1. nagrada: 100% povrnitev kupnine za opravljen nakup
  2. nagrada: 50% povrnitev kupnine za opravljen nakup
  3. nagrada: 25% povrnitev kupnine za opravljen nakup

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne more biti podeljenih več nagrad, kot je to predvideno v teh pravilih in pogojih. Nagrado bodo prejele 3 osebe izmed vseh  sodelujočih, ki bodo opravile nakup v spletni trgovini www.masazna-miza.si
Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, kar pomeni, da posameznik v nagradni igri sodeluje vsakič ko opravi nakup.
Nagrado bo vsak nagrajenec prejel po predhodnem dogovoru po pošti ali na TRR račun, najkasneje v roku 30 dni od izvedenega žrebanja.
V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka nagradne igre o čemer bo sodelujoče v programu obvestil preko spletne strani www.masazna-miza.si

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačnega darila ali darila v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih in pogojih.
Nagrad ni mogoče menjati za artikel niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema nagrad, s čimer se sodelujoči s pristopom k temu programu zvestobe izrecno strinja.

4. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sočasno z opravljenim nakupom sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu www.masazna-miza.si ter FB profilih Masažna miza.

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na naslednji način:

  • opravi nakup preko telefona
  • opravi nakup v spletni trgovini www.masazna-miza.si
  • opravi nakup preko Facebook strani (naročilo preko programa za sporočanje)
  • opravi nakup preko elektronske pošte

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.
Sodelujoči je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Nagrajenec je dolžan davčno številko predložiti organizatorju najkasneje v roku 3 (tri) dni od pisnega poziva organizatorja na predložitev davčne številke. V primeru, da sodelujoči v postavljenem roku davčne številke organizatorju ne predloži, je izključen iz nagradne igre.
Za sodelujoče, katerih vrednost prejetih daril ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljenega darila ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.
Za sodelujoče, katerih vrednost nagrade presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), bo organizator obračunal in plačal akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za sodelujočega ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

5. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnikov
Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v nagradni igri, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh daril, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih glede poteka nagradne igre in obdarovanja. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

6. Ostala pravila nagradne igre 
Organizator si pridržuje pravico, da darila ne podeli, v primeru, da:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega,
• se ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih in pogojih ali
• je sodelujoči sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji.
Če sodelujoči ne posreduje organizatorju zahtevanih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve darila od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočega na podlagi teh pravil in pogojev, sodelujoči pa nima pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak darila. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih in pogojih.

7. Končne določbe
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja ter da z njimi v celoti soglaša.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.1.2020 in so v času trajanja na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.masazna-miza.si. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
Za tolmačenje pravil in pogojev nagradne igre je pristojen izključno organizator.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Za kakršnakoli vprašanja, vezana na potek nagradne igre se lahko zainteresirani obrnejo na Info center 064-250-461 ali pišejo na elektronski naslov info@masazna-miza.si

Ljubljana, 5.5.2020
Organizator:
LI-PA, Borut Polajner s.p.